Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 7 lutego 2019 r.

PROTOKÓŁ

z IV Sesji Rady Miejskiej w Baborowie

Obrady rozpoczęto 2019-02-07 o godz. 16:06:51, a zakończono o godz. 17:46:58 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Roman Kraszewski
 2. Wojciech Śliwiński
 3. Kamila Bartman
 4. Irena Biegus
 5. Marian Bliźnicki
 6. Magdalena Bradel
 7. Dorota Fitzoń
 8. Dagmara Fryzel-Kalita
 9. Michalina Jakubowska
 10. Kazimierz Morys
 11. Jarosław Ronczka
 12. Wiesław Sobczyk
 13. Ewa Stanulewicz
 14. Krzysztof Tokarz

oraz Burmistrz Gminy Baborów Tomasz Krupa, Sekretarz Gminy Wiesław Kozyra, Skarbnik Gminy Irena Jazłowiecka kierownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury i  sołtysi  Gminy Baborów.


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad (16:06:00)

Przewodniczący Rady Roman Kraszewski otworzył IV Sesję Rady Miejskiej w Baborowie. Przywitał wszystkich obecnych na sesji.
Poinformował,  że w sesji uczestniczy 14 radnych na 15 stanowiących skład i Rada może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.


2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (16:09:00)

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji .(16:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Kamila Bartman, Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Kazimierz Morys, Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel, Irena Biegus, Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz, Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita, Michalina Jakubowska

Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji tj. z 7 grudnia 2018 roku.


3. Podjęcie uchwał: (16:10:00)

a. podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów – (16:10:00)

projekt uchwały - druk nr 30/19 (16:11:00) – zał. nr 1 do protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  oraz  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - pozytywna .

Przewodniczący RM  z uwagi na brak chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę.

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Kazimierz Morys, Krzysztof Tokarz, Irena Biegus, Ewa Stanulewicz, Magdalena Bradel, Kamila Bartman, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita

Rada  Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę IV/37/19, która stanowi załącznik nr 2

b. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (16:11:00)

projekt uchwały - druk nr 31/19 (16:11:00)- zał. nr 3 do protokołu

Opinia  Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  oraz  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna .

Przewodniczący RM  z uwagi na brak chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę.

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel, Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Irena Biegus, Jarosław Ronczka

Rada  Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę IV/38/19 która stanowi załącznik nr 4

c. podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych (16:12:00)

projekt uchwały - druk nr 26/19 (16:12:00)- zał. nr 5

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  oraz  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna .

Przewodniczący RM  z uwagi na brak chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę.

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wiesław Sobczyk, Ewa Stanulewicz, Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki, Irena Biegus, Dagmara Fryzel-Kalita, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Magdalena Bradel, Jarosław Ronczka, Krzysztof Tokarz

Rada  Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę IV/39/19 która stanowi załącznik nr 6

d. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (16:12:00)

projekt uchwały - druk nr 27/19 (16:13:00)- zał. nr 7

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  oraz  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna .

Przewodniczący RM  z uwagi na brak chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę.

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Krzysztof Tokarz, Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Wiesław Sobczyk, Dagmara Fryzel-Kalita, Irena Biegus

Rada  Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę nr IV/40/19, która stanowi załącznik nr 8

e. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów (16:13:00)

projekt uchwały - druk nr 28/19 (16:14:00)- zał. nr 9

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  oraz  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna .

Przewodniczący RM  z uwagi na brak chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę.

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Magdalena Bradel, Wiesław Sobczyk, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Roman Kraszewski, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Wojciech Śliwiński, Kazimierz Morys, Kamila Bartman, Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Marian Bliźnicki

Rada  Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę nr IV/41/19  która stanowi załącznik nr 10

f. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty (16:14:00)

projekt uchwały - druk nr 29/19 (16:15:00)-zał. nr 11

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  oraz  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna .

Przewodniczący RM  z uwagi na brak chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę.

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Kamila Bartman, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Magdalena Bradel

Rada  Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę nr IV/42/19, która stanowi załącznik nr 12

g. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (16:15:00)

projekt uchwały - druk nr 32/19 (16:17:00)- zał. nr 13

Przew. RM przypomniał skład w/w Komisji.

Radna Irena Biegus zaproponowała kandydaturę radnej Magdaleny Bradel, która wyraziła zgodę.

Przewodniczący RM   poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę.

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Kazimierz Morys, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Irena Biegus, Kamila Bartman, Magdalena Bradel, Marian Bliźnicki, Jarosław Ronczka

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę nr IV/43/19, która stanowi zał. nr 14.

h. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baborów (16:17:00)

projekt uchwały - druk nr 33/19 (16:22:00)- zał. nr 15

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  oraz  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna .

Radny Krzysztof Tokarz zwrócił się z pytaniami do Prezes Zakładu usług Komunalnych
w sprawie zapisów dot. odczytów wodomierzy oraz przekazywania informacji
o przewidywanych brakach dostawy wody.

Prezes ZUK Anna Bunczek Mróz udzieliła szczegółowych odpowiedzi.

Przewodniczący RM  z uwagi na brak chętnych do dalszej  dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę.

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wojciech Śliwiński, Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz, Kamila Bartman, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Irena Biegus, Marian Bliźnicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka

Rada  Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę nr IV/44/19 która stanowi załącznik nr 16

i. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (16:22:00)

projekt uchwały - druk nr 34/19 (16:23:00)- zał. nr 17

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  oraz  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna .

Przewodniczący RM  z uwagi na brak chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę.

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Wojciech Śliwiński, Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Ewa Stanulewicz, Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Magdalena Bradel, Jarosław Ronczka

Rada  Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę nr IV/45/19 która stanowi załącznik nr 18

j. podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony (16:23:00)

projekt uchwały - druk nr 35/19 (16:24:00)- zał. nr 19

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  oraz  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna .

Przewodniczący RM  z uwagi na brak chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę.

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel, Marian Bliźnicki, Ewa Stanulewicz, Kamila Bartman, Wojciech Śliwiński, Roman Kraszewski, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka

Rada  Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę nr IV/46/19, która stanowi załącznik nr 18


4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym (16:24:00)

Przewodniczący RM informując o działaniach przekazał, że wspólnie z Burmistrzem uczestniczył : w spotkaniu organizacyjnym SUBREGIONU; odprawie Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach z Komendantem Woj. Komendy Policji. Wnioski z odprawy dot. głównie bezpieczeństwa, stopnia zabezpieczenia Powiatu Głubczyckiego, wprowadzenia programu antynarkotykowego wśród młodzieży oraz programu dla emerytów, by uniknąć wyłudzeń na tzw. wnuczka itp.; brał udział w posiedzeniu Rady Powiatu Głubczyckiego.
W dniu 19 lutego br. odbędzie się Komisja Rady Powiatu, która dokona przeglądu dróg powiatowych na terenie Gminy Baborów


5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym (16:26:00

Radni otrzymali sprawozdanie Burmistrza w formie pisemnej, które stanowi zał. nr 19, kolejne sprawozdania będą przekazywane radnym w formie elektronicznej. Burmistrz Gminy odniósł się do poszczególnych działań zawartych w sprawozdaniu.

Rady Krzysztof Tokarz  zapytał, kto był autorem projektu placu zabaw przy ul. Kościuszki w Baborowie. Część radnych była szkalowana za to, że nie mała pewności co do zasadności wykonania tego projektu znając sytuacje niedoszacowania niektórych zadań i inwestycji.

Burmistrz poinformował, że autorem projektu jest „AQWA” S.C. Rafał Skoumal, stwierdzając jednocześnie, że wg wyjaśnień projektanta, miał on takie  zalecenia by tak zrobić.

Radny Jarosław Ronczka zwrócił się z pytaniem do kogo i do kiedy należy składać wniosek o dodatkowe oświetlenie uliczne w sołectwach oraz jakie ustalenia zapadły na spotkaniu z Firmą P.Trawińskiego odnośnie kompleksu boisk.

Burmistrz Gminy stwierdził, że wniosek należy złożyć pisemnie i opisać w którym miejscu, posesji to oświetlenie ma być zamontowane czy ustawiony słup.
Odnośnie kompleksu boisk będzie przedłożona propozycja zagospodarowania. Przed sądem została zawarta ugoda i zadeklarowane prace na kwotę 100 tys zł.. Musi zostać ustalone jak będzie rozliczona ta kwota. Planuje się wykonać boisko do piłki nożnej i ręcznej o wymiarach Orlika. W kwietniu będzie wiadomo jakie są zamierzenia w sprawie boisk, bo sprawa już zbyt długo trwa.

Radny Marian Bliźnicki stwierdził, że droga w Boguchwałowie jest w dużo gorszym stanie niż ul. Strażaków w Baborowie i ma nadzieję, że będzie zrobiona.

Burmistrz Gminy przekazał, że ul. Strażaków może być wykonana przy dofinansowaniu z zewnątrz. Droga w Boguchwałowie musiałaby by być robiona aż do skrzyżowania z drogą w Kierunku Wojnowic i drogą wojewódzką, by starać się o dofinansowanie. Wykonanie drogi w Boguchwałowie i Dzielowie zostało usunięte z budżetu, bo nie została znaleziona żadna dokumentacja na podstawie której dokonano wyceny remontu i ma wątpliwości co do oszacowanych kwot.

Radny Jarosław Ronczka poparł decyzje Burmistrza odnośnie rezygnacji z organizacji rajdu Baborowa, powinno się popierać i przekazywać środki na gminne organizacje i gminne imprezy.

Radna Ewa Stanulewicz przekazała, że mieszkańcy ul. Kolejowej skarżą się na przyszłego przedsiębiorcę, który ciężkim sprzętem jeżdżąc powoduje pęknięcia domów itd. i mogą pojawić się skargi mieszkańców do Gminy, a wiadomo, że uzgodnienia z PKP mogą trwać bardzo długo.

Burmistrz Gminy poinformował o planowanych działaniach w celu realizacji remontu
ul. Kolejowej. Jednocześnie dodał, że spróbuje porozmawiać z inwestorem

6. Zapytania, wolne wnioski. (16:54:00)

Radny K.Tokarz zapytał o plan pracy Komisji Rewizyjnej, która zgodnie z obowiązującym Statutem powinna Radzie taki przedstawić. Stwierdził, że również Komisja Statutowa winna jak najszybciej się spotkać i zacząć pracę

Zapytał o możliwość podzielenia zaplanowanych środków w budżecie na wymianę źródeł ciepła i dofinansowanie odnawialnych źródeł ciepła, bo wielu mieszkańców korzysta z nich przez cały rok.

Przew. RM zaproponował , by członkowie Komisji Statutowej pozostali po sesji i zostanie ustalony termin posiedzenia.

Przew. Komisji Rewizyjnej Michalina Jakubowska zapewniła, że na kolejnej sesji RM przedstawi plan pracy komisji.

Burmistrz Gminy odpowiedział, że z budżetu została usunięta pozycja dot. środków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i można się zastanowić nad dofinansowaniem odnawialnych źródeł energii. Przy okazji wykonania audytu energetycznego zwróci się do osób wykonujących audyt, by oszacowały koszt ogrzania przykładowego domu o powierzchni od 100-150 m2   Gdyby doszło do rozmów w celu rozszerzenia pakietu, można zaprosić na komisję producentów paneli oraz autora audytu.

Radny K.Tokarz dodał, że gdyby udało się to wszystko wypracować do wakacji, można byłoby to realizować przed kolejnym okresem grzewczym.

Radny Wiesław Sobczyk zapytał, czy zgodnie z obietnicą Burmistrz rozmawiał nt. służby zdrowia w Baborowie .

Burmistrz Gminy poinformował, że rozmawiał z p.Wręczyckim. Jest problem ze znalezieniem lekarza. Zarówno  p.Wręczycki jak i Burmistrz szukają lekarza.

Radny W.Sobczyk zgłosił problem dot. odśnieżania drogi gminnej na Osiedle Czerwonków Zadzwonił do ZUK i za trzy godziny odśnieżono, ale czy nie mogłoby to inaczej funkcjonować czyli pada śnieg i wysyła się służby by odsnieżyły.

Burmistrz poinformował, że odnośnie odśnieżania w pierwszej kolejności odśnieża się i  posypuje się skrzyżowania . Jeżeli radni uznają że jest pilna potrzeba reagowania w sołectwach należy bezpośrednio dzwonić do Zakładu Usług Komunalnych wówczas zostanie wysłany samochód.

Radna Dagmara Fryzlel-Kalita stwierdziła, że dzwoniła do ZUK i odesłano ją do UM

Burmistrz Gminy – wskazał, że jeszcze wtedy obowiązywały stare zasady.

Radny M.Bliźnicki zapytał radnych Powiatu, czy są jakieś informacje nt. uruchomienia linii kolejowej Racibórz- Racławice Śl.

Radny Powiatu Artur Czechowicz odpowiedział, że dotychczas jeszcze taki temat nie wypłynął. Przed wyborami była zapowiedź o reaktywowaniu tej linii. Według posiadanych informacji obecnie trwa szacowanie kosztów, które PKP musiałoby ponieść.

Radny J.Ronczka  stwierdził, że rozmawiał w tej sprawie i uzyskał informację, że dopiero przy następnym rozdaniu środków unijnych będzie możliwe dofinansowanie tego typu działań.
Nawiązał do odśnieżania przez ZUK podczas ostatnich opadów i wyraził negatywną opinię co do pracy jego i służb powiatowych. W godzinach porannych nie było śladu odśnieżania w Baborowie, co stwarzało ogromne zagrożenie dla ruchu w tym jazdy autobusem.

Burmistrz Gminy stwierdził, że ilość opadów była tak duża i trudno było to wszystko ogarnąć.

W dalszej części wypowiedział się trener MGKS Cukrownik Bronisław Kanas  nt. działaczy klubu, ich postępowania. Przedstawił zasady działania klubu, osiągnięcia. Szczegółowo omówił ostatnie Walne Zebranie, zarzucając Wiceprzew.RM, że poróżnia zawodników klubu.
Złożył w tej sprawie pismo Przewodniczącemu RM, które stanowi zał. nr 20.

Burmistrz odniósł się do wypowiedzi p.Kanasa , twierdząc, że ocenianie osób na sesji nie jest właściwe. Odniósł się do zapisów Statutu Stowarzyszenia. Zarząd klubu zaproponował spotkanie i zostanie opracowany model współpracy Gminy z klubem.

Wiceprzewodniczący RM Wojciech Śliwiński odniósł się do wypowiedzi p.Kansa i stwierdził, że w/w zabiega głownie o swój interes , bo z tytułu prowadzenia zajęć osiąga dochody w wysokości 12 tys zł rocznie.

Radny Jarosław Ronczka  zapytał, czy coś postanowiono w sprawie przewozu dzieci z Księżego Pola, Dziećmarowa, Czerwonkowa z przesiadka w Baborowie na Racibórz.

Burmistrz Gminy odpowiedział, ze w najbliższym czasie Gmina wystąpi do ZUK o przedstawienie rozwiązań . Ma nadzieje, ze w ciągu dwóch miesięcy uda się ustalić siatkę połączeń, by młodzież mogła również dojeżdżać do szkoły w Raciborzu.


7. Zakończenie obrad. (17:46:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął IV Sesję Rady Miejskiej.


Zakończono sesję (17:46:58)