Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- część dz. nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej

 

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy część działki o pow. 0,0213 ha z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1242/6  położonej  w Baborowie przy ul. Raciborskiej, zapisanej w  Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2 jako rola kl. IIIa i tereny budowlane z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
Czynsz płatny z góry  do 30 września danego roku.
Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Po części działka nr 1242/6 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:
Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze- adaptacja  stanu istniejącego. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI:Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.
Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na czas nieoznaczony (przedłużenie umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy).
Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 32 zł brutto rocznie.
Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości stawek stawek czynszu oraz podatku od towarów i usług. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 4 marca  2019r. w prasie  oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.  

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-02-2019
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  11-02-2019 10:25
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  11-02-2019 10:48
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 377
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl