Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baborów na 2019 rok

Informacja
o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki
usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

1. Zamawiający

Gmina Baborów
ul. Ratuszowa 2a
48-120 Baborów
NIP: 7481506649, REGON: 531412817

2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baborów oraz obsługa, nadzór i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

3. Wartość zamówienia:

Wartość zamówienia określono na kwotę 342 000,00 zł brutto.

4. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Krakowska 1
48-120 Baborów
NIP: 7480002438, REGON: 530585622

5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
Uzasadnienie wyboru trybu: spółka ZUK Baborów powołana została przez Radę Miejską w Baborowie celem wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę. Zgodnie z art. 2 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.) oraz art. 6d ust. 2 i art. 3 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, Gmina zleca wykonanie zadania własnego polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baborów oraz obsłudze, nadzoru i utrzymaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
Gmina jest właścicielem 90 % udziałów w spółce ZUK Baborów, 5% udziałów należy do Gminy Reńska Wieś oraz 5% udziałów należy do Gminy Pawłowiczki, w kontrolowanej osobie prawnej nie ma udziału kapitału prywatnego, a Zamawiający tj. Gmina Baborów sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę wraz z pozostałymi udziałowcami. Ponadto ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiających, sprawujących nad nią kontrolę.

6. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

Termin realizacji umowy: od 02.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

7. Informacja o terminie zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane, albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baborów w dniu 4 stycznia 2019 r.Informacja
o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki
usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

1. Zamawiający:

Gmina Baborów
ul. Ratuszowa 2a
48-120 Baborów
NIP: 7481506649, REGON: 531412817

2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baborów oraz obsługa, nadzór i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

3. Wartość szacunkowa zamówienia:

Szacunkową wartość zamówienia określono na kwotę : 342 000,00 zł

4. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Krakowska 1
48-120 Baborów
NIP: 7480002438, REGON: 530585622

5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.).
Uzasadnienie wyboru trybu: spółka ZUK Baborów powołana została przez Radę Miejską w Baborowie celem wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę. Zgodnie z art. 2 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1693 z późn. zm.) oraz art. 6d ust. 2 i art. 3 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, Gmina zleca wykonanie zadania własnego polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baborów oraz obsłudze, nadzoru i utrzymaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
Gmina jest właścicielem 90 % udziałów w spółce ZUK Baborów, 5% udziałów należy do Gminy Reńska Wieś oraz 5% udziałów należy do Gminy Pawłowiczki, w kontrolowanej osobie prawnej nie ma udziału kapitału prywatnego, a Zamawiający tj. Gmina Baborów sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę wraz z pozostałymi udziałowcami. Ponadto ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiających, sprawujących nad nią kontrolę.

6. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

Planowany termin realizacji umowy: od 02.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
Czas trwania umowy: na czas określony do dnia 30.06.2019 r.