Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Baborów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zapoznania się z projektem Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku
Projekt ten podlega konsultacjom na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXIX-288/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zgodnie z § 4 ust 3 w/w zasad, organizacje pozarządowe w nieprzekraczalnym terminie od dnia 12 do 18 grudnia 2018 roku mogą złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a - I piętro pok nr 14, pisemną opinię dotyczącą Projektu programu współpracy na 2019 rok.
Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza dotyczące zgłoszonych wniosków i uwag zostaną zamieszczone na stronie BIP do dnia 20 grudnia 2019 roku.

projekt Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku

PDFP-URM-020-18 - program współpracy z NGO na 2019 r.pdf (112,07KB)
 


W terminie od 12 do 18 grudnia 2018 roku do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Baborowie nie wpłynęła żadna opinia lub uwaga dotycząca przedłożonego projektu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku, w związku z czym Burmistrz Gminy Baborów, przekazuje do uchwalenia Radzie Miejskiej w Baborowie projekt Programu w wersji przedłożonej do konsultacji.