Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1275/3 w Baborowie przy ul. Raciborskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z dnia 14 grudnia 2017 r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1275/3 o pow. 0,0197 ha, obręb Baborów, ul. Raciborska, KW OP1G/00021222/2. Wg ewidencji gruntów działka nr 1275/3 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1275/3 w miejscowości Baborów oznaczony jest  symbolem 10-MNUII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Funkcja usługowa, o której mowa powyżej obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, rekreacji, biura, gabinety.

Na terenach, o których mowa dopuszcza się:

a) usługi gastronomii,

b) obiekty związane z obsługą działalności rolniczej oraz obsługą sprzętu rolniczego,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

e) zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,

f) budynki gospodarcze, garaże,

g) obiekty małej architektury.

Działka wpisana jest do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków obejmującego historyczny układ urbanistyczny – Stare Miasto.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na zagospodarowanie nieruchomości przyległych, na rzecz właściciela  sąsiednich nieruchomości.

Wartość nieruchomości 18.265,00 zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VAT).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 7 stycznia 2019 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  17 grudnia 2018 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

      Burmistrz Gminy Baborów

  Tomasz Krupa