Gmina Baborów

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- ul. Stawowa w Baborowie

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 121) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy 3 działki, każda  o pow. 0,0015 ha  z działki nr 817/12 położonej
w Baborowie przy ul. Stawowej, zapisanej w KW Nr OP1G/00025683/0 oznaczonej w ewidencji gruntów  jako droga (dr)z przeznaczeniem pod garaż.

Obszar obejmujący działkę nr 817/12 w miejscowości Baborów oznaczony symbolem 1-MNIII, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

Dopuszcza się:

 1. biura, gabinety,
 2.  usługi sportu i rekreacji,
 3.  usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej,
 4. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 5. ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,
 6. zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,
 7. budynki gospodarcze, garaże.

Przez przedmiotowe części działki  przebiega  sieć wodociągowa i  kanalizacyjna.W przypadku awarii w/w sieci Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności z tyt. ewentualnych szkód związanych z pracami naprawczymi sieci.

Czynsz dzierżawny wynosi dla każdej części z   działki nr  817/12  –  7,50  zł brutto miesięcznie,  

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę
o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 14 grudnia 2018r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-11-2018
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  23-11-2018 10:57
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  23-11-2018 11:00
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 268
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×