Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie przy ul. Kolejowej i ul. Raciborskiej

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :

1. Działka położna w Baborowie przy ul. Kolejowej, oznaczona
w ewidencji gruntów nr 632/43 o pow. 0,0029 ha zapisana w KW Nr OP1G/00021222/2 jako Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane z przeznaczeniem pod garaż.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów  uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie .  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość nr 632/41 oznaczony jest symbolem 4-MWI i stanowi obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Dopuszcza się : usługi handlu, gastronomii, infrastruktury  technicznej, garaże (zakaz  obiektów tymczasowych).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Czynsz dzierżawny dla w/w części działki wynosi 15,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do
30 dnia każdego miesiąca.

2. Część działki nr 1242/6 o pow. 30 m2 położonej w Baborowie  przy ul. Raciborskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako R-III-grunty orne i B- tereny mieszkaniowe zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 5,00 zł brutto rocznie.

3. Część działki nr 1242/6 o pow. 77 m2 położonej w Baborowie  przy ul. Raciborskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako R-III-grunty orne i B- tereny mieszkaniowe zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 12,00 zł brutto rocznie.

Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

1.1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1.1.1.Dopuszcza się:

a) usługi handlu, rzemiosła w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie o symbolach 5-MWI,

funkcję usługową z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia,
a także biura  i gabinety,  w parterach nowo – realizowanych budynków mieszkalnych, jeśli obejmuje ona nie mniej niż 70% powierzchni użytkowej parteru budynków mieszkalnych;

b) lokalizację wolno stojących obiektów usługowych z zakresu funkcji wymienionej w lit.a,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

e) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

f) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,

g) garaże, budynki gospodarcze.

1.1.2. Obowiązuje zakaz:

a) realizacji garaży jako obiektów tymczasowych,

b) realizacji obiektów handlu hurtowego.

1.1.3. Obowiązuje nakaz:

a) dla nowych garaży zbiorowych utrzymania jednolitej formy, geometrii dachu, a ponadto nakaz ujednolicenia materiałów wykończeniowych elewacji.

Ponadto działka nr 1242/6 częściowo leży w strefie B ochrony konserwatorskiej.

Po części działka nr 1242/6 objęt a jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze- adaptacja  stanu istniejącego. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI: Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu oraz w przypadku zmiany wysokości podatku VAT. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowiązuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 30 listopada  2018r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.