Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawyw Baborowie (ul. Stawowa, ul.Powstańców)

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 121) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości:

1. Część działki nr 817/12 o pow. 0,0015 ha położonej w Baborowie przy ul. Stawowej, zapisanej
w KW Nr OP1G/00025683/0 oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga z przeznaczeniem pod garaż.

Obszar obejmujący działkę nr 817/12 w miejscowości Baborów oznaczony symbolem 1-MNIII, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenia dotyczące zasad ochrony
 i kształtowania ładu przestrzennego.

Dopuszcza się: biura, gabinety, usługi sportu i rekreacji, usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, zieleń urządzoną, urządzenia sportu
i rekreacji, budynki gospodarcze, garaże.

Czynsz dzierżawny wynosi dla części działki nr 817/12  – 7,50 zł brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

2.Część działki nr 576/16 o pow. 0,0015 ha   położonej w Baborowie przy ul. Powstańców, zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem pod garaż oznaczonej w ewidencji gruntów jako Bi – inne tereny zabudowane z przeznaczeniem pod garaż.

Obszar obejmujący działkę nr 576/16 w miejscowości Baborów oznaczony symbolem

14-MWUI stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługowa w zakresu usług publicznych i komercyjnych. Dopuszcza się  sieci i urządzenia  infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, zieleń urządzoną, obiekty małej  architektury, garaże, budynki gospodarcze. stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Czynsz dzierżawny wynosi dla części działki nr 576/16   –  7,50  zł brutto miesięcznie, płatny do
30 dnia każdego miesiąca.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę
o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 19 października 2018r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.