Gmina Baborów

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE
MIASTA BABORÓW

 

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2015r. poz. 782) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy części działki o pow.0,9627 ha położonej
w Baborowie przy ul. Raciborskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1242/6 zapisaną w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2 jako rola kl. IIIa i tereny budowlane z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, działki pod garaż i budynki gospodarcze.

Części działki z przeznaczeniem pod garaż :

pow.18 m2 - czynsz dzierżawny wynosi 9,00 zł brutto miesięcznie;

pow.18,50m2 - czynsz dzierżawny wynosi 9,25 zł. brutto miesięcznie;

 

Części działki z przeznaczeniem pod budynki gospodarcze :

pow. 12 m2 - czynsz dzierżawny wynosi 6,00 zł brutto miesięcznie;

pow.22 m2 - czynsz dzierżawny wynosi 11,00 zł. brutto miesięcznie;

pow.12 m2 - czynsz dzierżawny wynosi 6,00 zł. brutto miesięcznie;

pow.14m2 - czynsz dzierżawny wynosi 7,00 zł brutto miesięcznie;

pow.6,50 m2 - czynsz dzierżawny wynosi 3,25 brutto miesięcznie;

pow. 10,50 m2 - czynsz dzierżawny wynosi 5,25 brutto miesięcznie;

pow.3,75 m2 -czynsz dzierżawny wynosi 1,85 zł brutto miesięcznie;

pow. 4,20 m2 -czynsz dzierżawny wynosi 2,10 zł. brutto miesięcznie;

pow.10,50 m2 -czynsz dzierżawny wynosi 5,25 zł. brutto miesięcznie;

pow.10,50m2 -czynsz dzierżawny wynosi 5,25 zł. brutto miesięcznie;

pow.20 m2 -czynsz dzierżawny wynosi 10,00 brutto miesięcznie.

 

Części działki z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe:

pow. 335m2 - czynsz dzierżawny wynosi 50,25 zł. brutto rocznie;

pow. 78m2 - czynsz dzierżawny wynosi 11,70zł.brutto rocznie;

pow. 98m2 - czynsz dzierżawny wynosi 14,70zł. brutto rocznie;

pow. 180m2 - czynsz dzierżawny wynosi 27,00 zł brutto rocznie;

pow. 115m2 - czynsz dzierżawny wynosi 17,25 zł. brutto rocznie;

pow. 99 m2 - czynsz dzierżawny wynosi 14,85 zł. brutto rocznie;

pow. 40 m2 - czynsz dzierżawny wynosi 6,00 zł. brutto rocznie;

pow.138 m2 - czynsz dzierżawny wynosi 20,70 zł. brutto rocznie;

pow. 41 m2 - czynsz dzierżawny wynosi 6,15 zł. brutto rocznie;

pow.148 m2 - czynsz dzierżawny wynosi 22,20 zł. brutto rocznie;

pow.188 m2 - czynsz dzierżawny wynosi 28,20 zł. brutto rocznie;

pow.109 m2 - czynsz dzierżawny wynosi 16,35 brutto rocznie;

pow.97m2 - czynsz dzierżawny wynosi 14,55 brutto rocznie;

pow.15 m2 - czynsz dzierżawny wynosi 2,25 zł. brutto. rocznie;

pow.35 m2 - czynsz dzierżawny wynosi 5,25 zł. brutto rocznie;

pow.80,50 m2 - czynsz dzierżawny wynosi 12,10 zł. brutto rocznie;

pow.57m2 - czynsz dzierżawny wynosi 8,55 zł. brutto rocznie;

pow. 96m2 - czynsz dzierżawy wynosi 14,40 zł. brutto rocznie.

Czynsz płatny z góry do 30 października w pierwszym roku trwania umowy
w kolejnych latach do 30 września danego roku.

Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

1.1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1.1.1.Dopuszcza się:

a) usługi handlu, rzemiosła w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie o symbolach 5-MWI,

funkcję usługową z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia,
a także biura i gabinety, w parterach nowo – realizowanych budynków mieszkalnych, jeśli obejmuje ona nie mniej niż 70% powierzchni użytkowej parteru budynków mieszkalnych;

b) lokalizację wolno stojących obiektów usługowych z zakresu funkcji wymienionej w lit.a,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

e) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

f) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,

g) garaże, budynki gospodarcze.

1.1.2. Obowiązuje zakaz:

a) realizacji garaży jako obiektów tymczasowych,

b) realizacji obiektów handlu hurtowego.

1.1.3. Obowiązuje nakaz:

a) dla nowych garaży zbiorowych utrzymania jednolitej formy, geometrii dachu, a ponadto nakaz ujednolicenia materiałów wykończeniowych elewacji.

Ponadto informuję, że działka nr 1242/6 częściowo leży w strefie B ochrony konserwatorskiej.

Po części działka nr 1242/6 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze- adaptacja stanu istniejącego. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI:Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 16 października 2018r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Metryczka
 • wytworzono:
  26-09-2018
  przez: Artur Czechowicz
 • opublikowano:
  26-09-2018 10:02
  przez: Artur Czechowicz
 • zmodyfikowano:
  26-09-2018 10:02
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 649
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×