Gmina Baborów

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów (nr 632/41 przy ul. Kolejowej)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW

 

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :

1. Działka położna w Baborowie przy ul. Kolejowej, oznaczona
w ewidencji gruntów nr 632/41 o pow. 0,0032 ha zapisana w KW Nr OP1G/00021222/2 jako Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane z przeznaczeniem pod garaż.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie . Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość nr 632/41 oznaczony jest symbolem 4-MWI i stanowi obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Dopuszcza się : usługi handlu, gastronomii, infrastruktury technicznej, garaże (zakaz obiektów tymczasowych).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Czynsz dzierżawny dla w/w części działki wynosi 16,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do
30 dnia każdego miesiąca.

2.Działka położna w Baborowie przy ul. Kolejowej, oznaczona
w ewidencji gruntów nr 632/42 o pow. 0,0028 ha zapisana w KW Nr OP1G/00021222/2 jako Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane z przeznaczeniem pod garaż.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie . Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość nr 632/42 oznaczony jest symbolem 4-MWI i stanowi obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Dopuszcza się : usługi handlu, gastronomii, infrastruktury technicznej, garaże (zakaz obiektów tymczasowych).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Czynsz dzierżawny dla w/w części działki wynosi 14,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do
30 dnia każdego miesiąca.

3.Część działki o pow. 20 m2 z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 463/15 zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Powstańców, oznaczonej jako R-II- grunty orne z przeznaczeniem pod garaż.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu o symbolu 17–MNUII:

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

Funkcja usługowa, o której mowa powyżej obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, rekreacji, biura, gabinety.

Na terenach, o których mowa dopuszcza się: usługi gastronomii, obiekty związane z obsługą działalności rolniczej oraz obsługą sprzętu rolniczego,

sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,

budynki gospodarcze, garaże, obiekty małej architektury.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Czynsz dzierżawny dla części działki wynosi – 10,00 zł brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu oraz w przypadku zmiany wysokości podatku VAT. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowiązuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 16 października 2018r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Metryczka
 • wytworzono:
  26-09-2018
  przez: Artur Czechowicz
 • opublikowano:
  26-09-2018 09:58
  przez: Artur Czechowicz
 • zmodyfikowano:
  26-09-2018 09:59
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 425
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×