Gmina Baborów

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Baborów 2

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :

1. Część działki o pow. 98 m2 położnej w Baborowie przy ul. Stawowej, oznaczonej
w ewidencji gruntów nr 817/12 o pow. 0,1329 ha zapisanej w KW Nr OP1G/00025683/0 jako droga (dr) z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Obszar obejmujący działkę nr 817/12 w miejscowości Baborów oznaczony symbolem 1MNIII, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

Dopuszcza się:

 1. biura, gabinety,

 2. usługi sportu i rekreacji,

 3. usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej,

 4. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

 5. ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

 6. zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,

 7. budynki gospodarcze, garaże.

Czynsz dzierżawny dla w/w części działki wynosi 15,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 września każdego roku

2. Działkę o pow. 0,0435 ha położoną w Czerwonkowie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 399/3 zapisaną w KW Nr OP1G/00007887/7 jako zurbanizowane tereny niezabudowane(Bp) z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Teren obejmujący działkę nr 399/3 w Czerwonkowie oznaczony jest symbolem 6CZ-MNUI
i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu 6CZ-MNUI:

Zabudowa mieszkaniowo- usługowa obejmująca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

Funkcja usługowa, obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, rekreacji, sportu, biura, gabinety. Ustala się możliwość rozbudowy obiektów obejmujących piekarnie, obiekty dla potrzeb usług weterynaryjnych, zakłady kamieniarskie, stolarnie w granicach zainwestowanej działki.

Czynsz dzierżawny dla działki wynosi – 66,00 zł brutto rocznie, płatny z góry do 30 września każdego roku.

3.Część działki o pow. 330 m2 z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1401/17 zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi) z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Dzierżawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona uporządkowania przedmiotu dzierżawy.

Obszar obejmujący działkę nr 1401/17, oznaczony symbolem 7-MWII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

Dopuszcza się:

a)usług, handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

b)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c)ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place dla ruchu pojazdów,

d)zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

e)obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,

f)garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2,

g)budynki gospodarcze, rozbudowę istniejących usług związanych z obsługą pojazdów mechanicznych

Czynsz dzierżawny dla części działki wynosi – 50,00 zł brutto rocznie, płatny z góry do 30 września każdego roku.

4. Działkę o pow. 0,0230 ha położoną w Rakowie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 394/6 zapisaną w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021229/1 jako rola kl. II
z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. teren obejmujący działkę nr 394/6 oznaczony symbolem 8-RA-MNUI zlokalizowany na terenie sołectwa Raków zgodnie ze „Studium” stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej – istniejąco
i nowo projektowane

Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectwa Raków.

Czynsz dzierżawny wynosi dla działki nr 394/6 – 34,50 zł brutto rocznie, płatny z góry do 30 września danego roku.

5. Część działki nr 817/12 o pow. 0,0016 ha położonej w Baborowie przy ul. Stawowej, zapisanej w KW Nr OP1G/00025683/0 oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga
z przeznaczeniem pod garaż.

Obszar obejmujący działkę nr 817/12 w miejscowości Baborów oznaczony symbolem

1-MNIII, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

Dopuszcza się: biura, gabinety, usługi sportu i rekreacji, usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, budynki gospodarcze, garaże.

Czynsz dzierżawny wynosi dla części działki nr 817/12 – 8,00 zł brutto miesięcznie płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

6. Działkę o pow. 0,3321 ha położoną w Baborowie przy ul. Klonowej, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 1286/1 zapisaną w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2 jako rola kl. II z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r, poniższy teren obejmujący działkę 1286/1 oznaczony symbolem 1-UPI, przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne- symbol 5 MNI.

Czynsz dzierżawny wynosi dla działki nr 1286/1 – 83,00 zł brutto rocznie, płatny z góry do
30 września każdego roku.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu oraz w przypadku zmiany wysokości podatku VAT. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowiązuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 6 września 2018r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Metryczka
 • wytworzono:
  16-08-2018
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  16-08-2018 15:10
  przez: Artur Czechowicz
 • zmodyfikowano:
  16-08-2018 15:10
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 471
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×