Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 629/3 położonej w Baborowie przy ul. Polnej

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z dnia 14 grudnia 2017 r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z dnia 25 września 2014 r.)

 w dniu 14 sierpnia 2018 r.

OGŁASZA III USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 629/3 o pow. 0,1693 ha, zapisanej w KW OP1G/00034192/6, obręb Baborów, ul. Polna. Wg ewidencji gruntów działka nr 629/3 stanowi grunty orne (RIIIa). Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Część działki nr 629/3 objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów:

Działka nr 629/3 w Baborowie po części objęta jest „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r. i oznaczona jest symbolami 21- MNII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Części działki nr 629/3 w Baborowie objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. i oznaczona  jest symbolem 8 BA –RI i stanowi tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18.000,00 zł (do części nieruchomości (0,0640 ha, która objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) doliczono podatek VAT). Wadium wynosi 1.800,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 17 września 2018 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do dnia  11 września 2018 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań, z tym zastrzeżeniem, że nieruchomość jest dzierżawiona do dnia 31 grudnia 2018 r. Wydanie nieruchomości nabywcy przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zebraniu plonów przez dotychczasowego dzierżawcę.

W dniu 5 lutego 2018 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym. W dniu 10 kwietnia 2018 r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

                                                                                              Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                              mgr Elżbieta Kielska

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-08-2018
  przez: Ewa Samotyj
 • opublikowano:
  14-08-2018 09:10
  przez: Ewa Samotyj
 • zmodyfikowano:
  14-08-2018 09:11
  przez: Ewa Samotyj
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 635
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl