Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z dnia 14 grudnia 2017 r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

 w dniu 6 sierpnia 2018 r.

OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 353/3 o pow. 1,0600 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. Wg ewidencji gruntów działka nr 353/3 stanowi częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz częściowo użytki kopalne (K). Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka użytkowana była jako składowisko odpadów, obecnie nieużytkowana. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. teren położony na obszarze sołectwa Czerwonków obejmujący działkę nr 353/3 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 353/3 oznaczony jest symbolem 9CZ-ZLI i stanowi tereny lasów i zadrzewień oraz w części oznaczony jest symbolem 5CZ-WSI i stanowi tereny wód powierzchniowych śródlądowych płynących- adaptacja stanu istniejącego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7.230,00 zł. Wadium wynosi 730,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 11 września 2018 roku o godz. 9:45 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do dnia  5 września 2018 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Warunkiem nabycia nieruchomości przez osobę, która nie posiada gospodarstwa rolnego będzie uzyskanie zgody z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju  rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405).

W dniu 16 kwietnia 2018 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym. Na dzień 19 czerwca 2018 r. ogłoszony został II przetarg ustny nieograniczony, który został odwołany.

Burmistrz Gminy Baborów

mgr Elżbieta Kielska