Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 514 w Babicach

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. z późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z dnia 25 września 2014 r.) oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr XXVIII-301/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

 w dniu 6 sierpnia 2018 r.

OGŁASZA I ROKOWANIA NIEOGRANICZONE

na sprzedaż działki nr 514 o pow. 1,1005 ha, zapisanej w KW OP1G/00021225/3, obręb Babice. Wg ewidencji gruntów działka nr 514 stanowi częściowo grunty orne (RII i RIIIa) oraz częściowo nieużytki (N). Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka w części wynoszącej około 3/4  powierzchni stanowi składowisko odpadów, około 1/4  części użytkowana jest jako grunt orny. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. teren położony na obszarze sołectwa Babice obejmujący działkę nr 514 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 514 oznaczony jest w znacznej części symbolem 17BC-ZLI, zgodnie ze „Studium” stanowi tereny lasów i zadrzewień oraz w nieznacznej części symbolem 2BC-RI, zgodnie ze „Studium” stanowi grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7.000,00zł. Wysokość zaliczki wynosi 700,00 zł. Rokowania dotyczące sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędą się w dniu 11 września 2018 r. – otwarcie ofert o godzinie 9:00; - ustna część o godzinie 9:15 w sali konferencyjnej  na I  piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie (pokój nr 18).

Terminy przeprowadzonych przetargów:

W dniu 16 kwietnia 2018 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym. W dniu 19 czerwca 2018 r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą zaliczkę do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 5 września 2018 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów) oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. Zaznacza się, aby na dowodzie wpłaty zaliczki umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości (adres, numer działki). Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem: „Rokowania-Babice-działka nr 514-nie otwierać” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Ratuszowa 2a (pokój nr 13) w terminie do dnia 5 września 2018 roku do godz. 15:30. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia zgłoszenia;

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Warunkiem nabycia nieruchomości przez osobę, która nie posiada gospodarstwa rolnego będzie uzyskanie zgody z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju  rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405).

Wpłaconą zaliczkę przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowań nie wygra lub w przypadku odwołania rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.  

 Organizator rokowań zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze rokowań nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918 od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia urzędu.

                                                                                        Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                           mgr Elżbieta Kielska