Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie

w dniu 6 sierpnia 2018 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk nr 366/18;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 367/18;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głubczyckiemu na zakup samochodu do transportu krwi dla
  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach- projekt druk nr 368/18;
 • likwidacji gminnej jednostki budżetowej Gminnego Żłobka w Baborowie -projekt druk nr 370/18;
 • wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Na start – Zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020- projekt druk nr 360/18;
 • upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej – projekt druk nr 371/18;
 • zmieniająca uchwałę nr XXVI-188/09 z dnia 28kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu
  określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych
  składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe  zasady  jego przyznawania i wypłacania- projekt druk nr 362/18;
 • przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baborów
  w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu- projekt druk nr 361/18;
 • zasad usytuowania na terenie Gminy Baborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych-
  projekt druk nr 363/18;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty- projekt druk nr 364/18;
 • przyznania stypendiów za szczególne osiągnięcia dla uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Baborów- projekt druk nr 369/18

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;  

6. Zapytania, wolne wnioski.

7 . Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Krzysztof Tokarz

 

        Baborów, dnia 30.07.2018 r.