Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM informuje, że w dniu 31 lipca 2018r. o godz. 15:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem:

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk nr 366/18;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 367/18;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głubczyckiemu na zakup samochodu do transportu krwi dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach- projekt druk nr 368/18;
 • likwidacji gminnej jednostki budżetowej Gminnego Żłobka w Baborowie -projekt druk nr 370/18;
 • wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Na start – Zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020- projekt druk nr 360/18;
 • upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej – projekt druk nr 371/18;
 • zmieniająca uchwałę nr XXVI-188/09 z dnia 28kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania- projekt druk nr 362/18;
 • przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baborów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu- projekt druk nr 361/18;
 • zasad usytuowania na terenie Gminy Baborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych- projekt druk nr 363/18;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty- projekt druk nr 364/18;
 • przyznawania stypendiów za szczególne osiągnięcia dla uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Baborów - projekt druk nr 369/18

2. Omówienie petycji mieszkańców ul. Powstańców w Baborowie.

3. Sprawy bieżące

 

   Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM 

Grażyna Mordel