Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości:

1) pomieszczenie gospodarcze o pow.16,60 m2 zlokalizowane na I piętrze  budynku mieszkalnego w Księżym Polu 65 położonym na działce 104/4 o pow. 0,1405 ha zapisanej w Księdze Wieczystej OP1G/00037946/8.

Czynsz dzierżawny dla przedmiotowego pomieszczenia wynosi 20,00 zł brutto miesięcznie, płatny do 10 dnia każdego miesiąca.

2) część działki o pow. 63 m z działki 137/4 o pow.0,0403 ha położonej w Baborowie przy ul. Krakowskiej pod ogródek przydomowy zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2.
Według ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp.

Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki  wynosi  - 10,00 zł. brutto rocznie, płatny
z góry  do 30 września danego roku.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego obszar 
w granicach administracyjnych  miasta Baborów działka nr 137/4 w Baborowie, oznaczona jest symbolem 12-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych
i komercyjnych. W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

3) część gruntu  o powierzchni 40 m2 działki 463/15 położonej w Baborowie  przy ul. Powstańców, zapisanej w księdze  wieczystej OP1/00021222/2 z przeznaczeniem pod garaż.

Według ewidencji gruntów działka stanowi  grunty orne R-II.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego obszar 
w granicach administracyjnych  miasta Baborów obszar obejmujący działkę nr 463/15 w Baborowie oznaczony symbolem 31-MWII stanowi tereny zabudowy  mieszkaniowej, wielorodzinnej.

Czynsz dzierżawny  wynosi 20,00 zł brutto miesięcznie płatny do 30 dnia danego miesiąca.

4) część  działki o pow.0,3604 ha położonej w Baborowie przy ul. Powstańców, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 443 o pow.0,51 ha zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2  z przeznaczeniem pod  grunty oddane na cele rolnicze.

Według ewidencji gruntów działka stanowi rowy- W, łąki trwałe-Ł II.

Działka zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. oznaczone  są symbolem:- 13 BA-RI  stanowi tereny rolnicze

Przeznaczenie podstawowe dla terenu –  13 BA -RI: grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Czynsz dzierżawny dla działki wynosi 47,00 zł brutto, płatne z góry do 30 września danego

5) część  działki o pow. 30 m2 położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 1743/3 o pow.0,1427 ha zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. Według ewidencji gruntów działka stanowi  tereny mieszkaniowe – B.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych  miasta Baborów działka nr 1743/3 położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem 3 MWII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Dopuszcza się na terenie, o którym mowa:

a) usługi handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

d) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

e) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,

f) garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2,

g) budynki gospodarcze,

h) rozbudowę istniejących usług związanych z obsługą pojazdów mechanicznych

 Ponadto teren obejmujący działkę znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej

Czynsz dzierżawny wynosi dla części  działki 1743/3 –  4,50  zł brutto  rocznie,  płatny z góry do 30 września  danego roku.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu. Zmiana wysokości VAT  powoduje zmianę wartości stawki czynszu.

W/w nieruchomości  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód  prawnych w rozporządzaniu nimi i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiej  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 11 lipca 2018r.w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl