Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z dnia 14 grudnia 2017 r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1276/2 o pow. 0,0294 ha, obręb Baborów, ul. Raciborska, KW OP1G/00021222/2. Wg ewidencji gruntów działka nr 1276/2 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Przez teren działki przebiega gazociąg o średnicy 200 mm. Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1276/2 w miejscowości Baborów oznaczony jest  symbolem 10-MWUI i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

c) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

d) garaże,

e) budynki gospodarcze,

f) rozbudowę istniejących obiektów związanych z obsługa pojazdów mechanicznych
o maksymalną wielkość nie przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu.

Działka znajduje się również w granicach obszaru wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków obejmującego historyczny układ urbanistyczny- stare miasto.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.                                                                                          

Wartość nieruchomości 13.720,00 zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VAT).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 25 lipca 2018 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  4 lipca 2018 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

             Burmistrz Gminy Baborów

        Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 13-06-2018 10:16
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 13-06-2018 10:17
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-06-2018
 • Ilość wyświetleń: 1774
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3356/1014/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-dzialka-nr-12762-w-baborowie-przy-ul-raciborskiej.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 13-06-2018 10:16
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 13-06-2018 10:17
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-06-2018
 • Ilość wyświetleń: 1774
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3356/1014/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-dzialka-nr-12762-w-baborowie-przy-ul-raciborskiej.html
 • Data publikacji: 13-06-2018 10:16 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 13-06-2018 10:17 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-06-2018
 • Ilość wyświetleń: 1774
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  13-06-2018, godz. 10:17:26
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  13-06-2018, godz. 10:16:57
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl