Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UNI.6730.5.5.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Baborów, 23.05.2018r.

UNI.6730.5.5.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o zakończeniu postępowania administracyjne na wniosek Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o., ul. Zatorze 2, 48-130 Kietrz w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla zamierzenia pn.:

„Budowa wiaty na słomę na działce o numerze ewidencyjnym 69/1 położonej w miejscowości Raków, obręb ewidencyjny Raków, gmina Baborów”.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Ratuszowa 2a, pokój nr 17,
tel. 077/4036981, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie i Boguchwałowie.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Gminy Baborów

Artur Czechowicz

Sekretarz Gminy