Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA I GMINY BABORÓW

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące  nieruchomości :

- część działki o pow. 22,50 m z działki 137/4 położonej w Baborowie  przy ul. Krakowskiej pod garaż zapisanej w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2.

Według ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane.
Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki  wynosi  - 12,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do końca danego miesiąca.

Działka nr 137/4 w Baborowie, oznaczona jest symbolem 12-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej.

- działki nr 151 o pow. 0,2000 ha i 196 o pow. 0,04 ha  położone w Księżym Polu zapisane
w Księdze Wieczystej  nr OP1G/00021223/9 z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

Według ewidencji gruntów  działka nr 151 stanowi  grunty  orne  ( R-IV b), działka  nr 196 stanowi  pastwiska trwałe ( Ps – II ).
Czynsz dzierżawny dla przedmiotowych działek wynosi 38,00 zł brutto rocznie, płatny z góry do 30 września  każdego roku.

Teren obejmujący działki nr 151 i nr 196  zlokalizowany na terenie sołectwa Księże Pole oznaczony symbolem 2KP- RII, zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze.

- część działki nr 1536/1 o pow.  0,0020m2   położoną w Baborowie    zapisaną   w Księdze Wieczystej  Nr OP1G/00021222/2 o z przeznaczeniem pod garaż.

Według ewidencji gruntów działka nr 1536/1 stanowi drogę (dr).

Czynsz dzierżawny wynosi łącznie 10,00 zł. zł. miesięcznie, płatny do 30 dnia  danego miesiąca.

Obszar obejmujący działkę oznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy  obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów symbolem 4-MWII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

  1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) Dopuszcza się na terenie , o którym mowa:

a) usługi handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych za wyjątkiem terenów o symbolach 28-MWII

b) sieci i urządzenia  infrastruktury technicznej ,

c) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place o ruchu pojazdów

d) zieleń urządzoną, obiekty  małej architektury ,

e) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,

f) garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2,

g) budynki gospodarcze,

h) rozbudowę istniejących usług związanych z obsługą pojazdów mechanicznych.

 

-  działka nr 195  o pow. 0.1400 ha położona w Boguchwałowie pod zbiornikiem wodnym zapisana w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021227/7.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi 184,50 zł brutto płatny z góry do 30 września każdego roku.
Według ewidencji gruntów  działka nr 195 stanowi  grunty  inne tereny zabudowane ( Bi) .

Teren obejmujący działkę nr 195 w Boguchwałowie oznaczony jest symbolem 11BO-MNUI
i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

- działki nr 38, 189/39, 185/39 o łącznej powierzchni  0,079 ha  położone w Dzielowie
z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

Według ewidencji gruntów  działka nr 38 stanowi  tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (Bz), działka nr 189/39 stanowi  grunty rolne zabudowane ( br) oraz działka nr 185/39 stanowi drogi ( Dr).

Czynsz dzierżawny dla w/w działek wynosi  20,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 września każdego roku.

Teren obejmujący działki nr 38, 189/39 i 185/39  zlokalizowane na terenie sołectwa Dzielów oznaczony jest symbolem 5 DL-ZLI, zgodnie ze „Studium” stanowi tereny lasów
i zadrzewień.

 

- część działki nr 168 o pow. 0,25 ha położonej w Rakowie  z przeznaczeniem po uprawy rolne  zapisana w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021229/1.

Według ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne (R-IIIa, R-II)

Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 63,00 zł rocznie płatny z góry do 30 września każdego roku.
Zgodnie ze Studium teren obejmujący  działkę 168 w Rakowie, oznaczony symbolem 9RA-RI, stanowi tereny rolnicze.

- działka nr 629/3 o pow. 0,1693 ha  w Baborowie   przy ul. Polnej  zapisanej w Księdze Wieczystej nr KW OP1G/00034192/6.

Wg ewidencji gruntów działka nr 629/3 stanowi grunty orne (RIIIa).

Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi 43,00 zł brutto rocznie, płatny z góry do 30 września każdego roku.

Działka nr 629/3 w Baborowie po części objęta jest „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r.
i oznaczona jest symbolami 21- MNII i  stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Części działki nr 629/3 w Baborowie objęta jest „Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11
z dnia 21 czerwca 2011 r. i oznaczona  jest symbolem 8 BA –RI i stanowi tereny rolnicze.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu. Zmiana  wysokości podatku VAT powoduje zmianę wartości stawki czynszu brutto.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 28 maja 2018r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.