Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 8/2 w Baborowie

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o  pow. 55,60 m2  na III piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Raciborskiej 8/2.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : kuchnia, dwa pokoje, przedpokój, łazienka z wc.

Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci piwnicy  o powierzchni użytkowej 5,50m2

Cena lokalu  wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności gruntu działki  wynosi 63.840,00 zł.

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1277  o pow. 0,0460 ha zapisanej w KW OP1G/00024065/4

Zgodnie ze „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych   miasta Baborowa” uchwaloną przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. Obszar obejmujący działkę nr 1277, oznaczony symbolem 10-MWII, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową  wielorodzinną oraz funkcję usługową  z zakresu usług  publicznych i komercyjnych.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Z dniem 11 czerwca 2018r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 21 maja 2018 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety.