Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCZałącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOCZałącznik nr 6 - doświadczenie zawodowe.doc
DOCZałącznik nr 7 - wykaz osób.doc
PDFZałącznik nr 8 - Wzór umowy.pdf
 

PDFPrzedmiar robót- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.pdf
PDFPrzedmiar robót - Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami.pdf
PDFPrzedmiar robót - Odtworzenie dróg gminnych.pdf
PDFPrzedmiar robót - Odtworzenie dróg powiatowych.pdf
PDFPrzedmiar robót - Koszty niekwalifikowane związane z odtworzeniem dróg.pdf
 

Dokumentacja projektowa nr 1:

RARBranża sanitarna- cz. 1.rar
RARBranża sanitarna - cz. 2.rar
RARBranża elektryczna.rar
PDFOpis techniczny - branża drogowa.pdf
JPEGOdtworzenie dróg- plan sytuacyjny.jpeg
RARopinia geotechniczna.rar
 

Dokumentacja projektowa nr 2:

PDFOpis techniczny.pdf
JPEGRys. IS-1 Plan sytuacyjny.jpeg
PDFRys. IS-2 Schemat montażowy.pdf
PDFRys. IS-3 Profil sieci w1- w34.pdf
PDFRys. IS-4 Profil sieci w19-w24.pdf
PDFRys. IS-5 Profil sieci w30- w50.pdf

PDFRys. IS-6 Profil sieci w15-w54, w52-w52.2, w52.1-w52.1.1, w53-w53.1.pdf
PDFRys. IS-7 Profil sieci w12-w59, w58-w58.4.pdf

PDFDecyzje i uzgodnienia.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna- Kanalizacja sanitarna.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna-sieć wodociągowa.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna-przłacza wody.pdf
PDFSpecygikacja techniczna - branża elektryczna.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna branża drogowa.pdf
PDFST - odtworzenie konstrukcji nawierzchni DP 1226O Dziećmarów.pdf

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZmiana SIWZ.pdf
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf
PDFWyjaśnienia do treści SIWZ.pdf
PDFPrzedmiar robót- zasilanie rozdzielni RO i RP, oświetlenie terenu.pdf
PDFOpinia geotechniczna cz.1.pdf
PDFOpinia geotechniczna cz.2.pdf
PDFOpinia geotechniczna cz.3.pdf
PDFOświadczenie projektanta.pdf
PDFWarunki przyłączenia.pdf

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf