Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- w Czerwonkowie, Dzielowie, Dziećmarowie i Baborowie

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące  nieruchomości :

1. Działka o pow. 0,2200 ha  położona w Czerwonkowie, oznaczona  w ewidencji gruntów jako działka nr 245/2 zapisana w  KW Nr OP1G/00021231/8  jako  pastwiska kl. III (Ps) i  grunty rolne zabudowane (Br) z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Teren obejmujący działkę nr 245/2 w miejscowości Czerwonków oznaczony symbolem 5CZ-MNUII, stanowi  teren zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej i usługowej.

Czynsz dzierżawny wynosi dla  działki – 29,00 zł brutto rocznie.

2. Działki  o łącznej pow. 0,3989 ha  położone w Dzielowie  oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 15 o pow. 0,2440 ha, 170/13 o pow. 0,0581 ha i nr 172/14 o pow. 0,0968 ha  zapisane w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021232/5  jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe(Bz), zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. obszar działek zlokalizowany
w granicach  administracyjnych  sołectwa Dzielów stanowi oznaczony jest symbolem 4 DL-ZLI i stanowi tereny lasów i zadrzewień.

Czynsz dzierżawny dla w/w działek wynosi 65,00 zł. brutto rocznie.

3. Część działki o pow. 15 m2  położnej w Baborowie przy ul. Raciborskiej, oznaczoną
w ewidencji  gruntów   nr 1242/6 o pow. 0,9627 ha zapisaną w KW Nr OP1G/00021222/2 jako tereny mieszkaniowe(B) i grunty orne (R) z przeznaczeniem pod garaż.
Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Po części działka nr 1242/6 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze- adaptacja  stanu istniejącego. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI: Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.
Czynsz dzierżawny dla w/w części działki  wynosi 7,50 zł. brutto rocznie.

4. Działka o pow. 0,0200 ha położona w Dziećmarowie, oznaczona w ewidencji gruntów  nr 228  zapisana w KW Nr OP1G/00021226/0 jako grunty rolne zabudowane (Br) z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Teren obejmujący działkę nr 228 w Dziećmarowie oznaczony jest symbolem 7DZ-MNUI i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 7DZ-MNUI:Zabudowa mieszkaniowo- usługowa obejmująca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Funkcja usługowa, obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, rekreacji, sportu, biura, gabinety.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi 30,00 zł. brutto rocznie.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 10 kwietnia 2018r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

 

 

 

 

                                                                      

                                                                      

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 20-03-2018 12:55
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 20-03-2018 13:06
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 20-03-2018
 • Ilość wyświetleń: 155
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3260/1037/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy-w-czerwonkowie-dzielowie-dziecmarowie-i-baborowie.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 20-03-2018 12:55
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 20-03-2018 13:06
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 20-03-2018
 • Ilość wyświetleń: 155
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3260/1037/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy-w-czerwonkowie-dzielowie-dziecmarowie-i-baborowie.html
 • Data publikacji: 20-03-2018 12:55 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 20-03-2018 13:06 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 20-03-2018
 • Ilość wyświetleń: 155
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  20-03-2018, godz. 13:06:18
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  20-03-2018, godz. 13:03:51
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  20-03-2018, godz. 13:02:51
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  20-03-2018, godz. 13:02:40
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  20-03-2018, godz. 12:56:48
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  20-03-2018, godz. 12:55:27
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl