Gmina Baborów

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy UNI.6730.5.1.2018

Baborów, 19.03.2018 r.

UNI.6730.5.1.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że zostało wszczęte na wniosek Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o., ul. Zatorze 2, 48-130 Kietrz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla zamierzenia pn.:

„Budowa wiaty na słomę na działce o numerze ewidencyjnym 69/1 położonej w miejscowości Raków, obręb ewidencyjny Raków, gmina Baborów”.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Ratuszowa 2a, pokój nr 17,
tel. 077/4036981, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie i Boguchwałowie.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

Metryczka
 • wytworzono:
  19-03-2018
  przez: Justyna Nawara
 • opublikowano:
  19-03-2018 14:57
  przez: Artur Czechowicz
 • zmodyfikowano:
  19-03-2018 15:01
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 572
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×