Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o sesji w dniu 26.03.2018r.

w dniu 26 marca 2018 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XXX sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty (lokal przy ul. Kościuszki 4/1 w Baborowie – projekt druk nr 315/18;
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty(lokal przy ul. Raciborskiej 2/8 w Baborowie) – projekt druk nr 316/18;
 3. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt druk nr 317/18;
 4. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę  nieruchomości  na czas nieoznaczony- projekt druk nr 318/18;
 5. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat- projekt druk nr 319/18;
 6. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie nabycia udziału w nieruchomości sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości lokalowych- ( dot. lokalu nr 65/1 w Księżym Polu ) – projekt druk nr 320/18;
 7. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie nabycia udziału w nieruchomości sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości lokalowych- ( dot. lokalu nr 65/2 w Księżym Polu ) – projekt druk nr 321/18;
 8. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej- projekt druk nr 322/18;
 9. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2018”- projekt druk nr 323/18;
 10. określenia wysokości opłat za  korzystanie  z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Baborów publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej – projekt druk nr 324/18;
 11. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk nr 325/18;
 12. zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk 326/18;
 13. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego- projekt druk nr 327/18;
 14. uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2018- projekt druk nr 328/18;
 15. przyjęcia do realizacji projektu  oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. ”Tworzymy nowe miejsca żłobkowe na terenie Gminy Baborów” nr projektu RPOP.07.06.00-16-003/17- projekt druk nr 329/18;
 16. podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu- projekt druk nr 330/18;
 17. podziału Gminy Baborów  na stałe obwody głosowania i ustalenia  ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji
  wyborczych – projekt druk  nr 331/18;

4. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej RM z przeprowadzonej kontroli.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;  

7. Zapytania, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Krzysztof Tokarz

 

         Baborów, dnia 19.03.2018 r.