Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z dnia 14 grudnia 2017 r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

 w dniu 13 marca 2018 r.

OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 353/2 o pow. 0,0270 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. Wg ewidencji gruntów działka nr 353/2 stanowi pastwiska trwałe (PsIII). Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. teren położony na obszarze sołectwa Czerwonków obejmujący działkę nr 353/2 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 353/2 oznaczony jest symbolem 9CZ-ZLI i stanowi tereny lasów i zadrzewień oraz w części oznaczony jest symbolem 5CZ-WSI i stanowi tereny wód powierzchniowych śródlądowych płynących- adaptacja stanu istniejącego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 910,00 zł. Wadium wynosi 100,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 roku o godz. 9:15 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do dnia  10 kwietnia 2018 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.


                                                                                         Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                              mgr Elżbieta Kielska

Metryczka
 • wytworzono:
  13-03-2018
  przez: Ewa Samotyj
 • opublikowano:
  13-03-2018 10:37
  przez: Ewa Samotyj
 • zmodyfikowano:
  13-03-2018 10:37
  przez: Ewa Samotyj
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 2078
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl