Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal użytkowy dla najemcy przy ul. Raciborskiej 2C w Baborowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z dnia 14 grudnia 2017 r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- lokal użytkowy nr 2C dla najemcy, o pow. użytkowej 22,60 m2, na I kondygnacji budynku w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2C. W lokalu prowadzony jest zakład fryzjerski. Na układ funkcjonalny lokalu składają się: sala, poczekalnia, biuro i wc. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, grzewczą zasilaną z kominka. Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie gospodarcze. Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce nr 1277 o pow. 0,0460 ha, stanowiącej tereny mieszkaniowe (B), zapisanej w KW OP1G/00024065/4. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 42/1000. Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1277 w miejscowości Baborów oznaczony jest  symbolem 10-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Sprzedaż na własność w trybie bezprzetargowym dla najemcy.

Wartość nieruchomości 14.232,00 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 19 kwietnia 2018 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  29 marca 2018 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

                                                                                                               Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                               mgr Elżbieta Kielska