Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 629/3 położonej w Baborowie przy ul. Polnej

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z dnia 14 grudnia 2017 r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014 r.)

 w dniu 8 marca 2018 r.

OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż działki nr 629/3 o pow. 0,1693 ha, zapisanej w KW OP1G/00034192/6, obręb Baborów, ul. Polna. Wg ewidencji gruntów działka nr 629/3 stanowi grunty orne (RIIIa). Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Część działki nr 629/3 objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów:

Działka nr 629/3 w Baborowie po części objęta jest „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r. i oznaczona jest symbolami 21- MNII i  stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Części działki nr 629/3 w Baborowie objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. i oznaczona  jest symbolem 8 BA –RI i stanowi tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24.870,00 zł (do części nieruchomości (0,0640 ha, która objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) doliczono podatek VAT). Wadium wynosi
2.490,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do dnia  4 kwietnia 2018 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

W dniu 5 lutego 2018 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

                                                                            Burmistrz Gminy Baborów

                                                                             mgr Elżbieta Kielska