Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Kozielskiej 1D m.1 w Baborowie

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH
 DO SPRZEDAŻY

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o  pow. 67,65 m2  położony na parterze   budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Kozielskiej 1D/1.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : trzy pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienka z WC, przedpokój wiatrołap. Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie gospodarcze.

Cena lokalu z  udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu  działki  wynosi 79.238,00 zł. w tym cena ułamkowa części gruntu - 2.386,20 zł. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny gruntu  tj. 596,55 zł. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 1% ceny gruntu tj. 29,35 zł.wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość  opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji w trybie  określonym  w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.) zwalnia  się od podatku od towarów i usług VAT sprzedaż w/w lokalu.

Zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1221 z późn. zm.) od pierwszej opłaty za grunt oddany w użytkowanie wieczyste naliczony będzie podatek od towarów i usług według obowiązującej w dniu zbycia stawki podatku oraz od opłat rocznych według obowiązującej w dniu płatności stawki.

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 483/2  o pow. 0,0630 ha zapisanej w KW OP1G/00021425/5.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego  obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów”  uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. teren obejmujący działkę
w Baborowie, oznaczony symbolem 5-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej  obejmującej zabudowę wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Z dniem 15 marca 2018 r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 22 lutego 2018 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety.