Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 514 w Babicach

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z dnia 14 grudnia 2017 r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana, w części wynoszącej około 3/4 powierzchni stanowi składowisko odpadów, około 1/4 części powierzchni użytkowana jest jako grunt orny, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 514 o pow. 1,1005 ha, obręb Babice, KW OP1G/00021225/3. Wg ewidencji gruntów działka nr 514 stanowi częściowo grunty orne (RII i RIIIa) oraz częściowo nieużytki (N). Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011 r. teren położony na obszarze sołectwa Babice obejmujący działkę nr 514 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 514 oznaczony jest w znacznej części symbolem 17BC-ZLI, zgodnie ze „Studium” stanowi tereny lasów i zadrzewień oraz w nieznacznej części symbolem 2BC-RI, zgodnie ze „Studium” stanowi grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

Wartość nieruchomości 17.270,00 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 12 marca 2018 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  19 lutego 2018 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

                                                                          Burmistrz Gminy Baborów

                                                                          mgr Elżbieta Kielska