Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów (cz. dz. 817/12, 4101/17)

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące części działek :

1. Część działki  o pow. 15 m2  położonej w Baborowie przy ul. Stawowej, oznaczonej  
w ewidencji gruntów jako działka nr 817/12 zapisanej w  Księdze Wieczystej Nr OP1G/00025683/0  jako  droga ( dr ) z przeznaczeniem pod garaż.

Obszar obejmujący działkę nr 817/12 w miejscowości Baborów oznaczony symbolem

1-MNIII, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.  Dopuszcza się

a)biura, gabinety,

b)usługi sportu i rekreacji,

c)usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej,

d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

e)ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

f)zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,

g)budynki gospodarcze, garaże.

Czynsz dzierżawny wynosi dla części działki nr  817/12  wynosi  7,50  zł brutto miesięcznie,

 

2. Część  działki nr 1401/17 o pow. 0,0168 ha  położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane(Bi) zapisanej w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

 

Czynsz dzierżawny dla w/w części działek wynosi 26,00 zł. brutto rocznie.

Nieruchomości  nie są obciążone ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie  są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 2 lutego 2018r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

 

 

 

 

                                                                      

                                                                                               

                                                                                             

 

 

                                                                                             

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-01-2018
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  12-01-2018 10:03
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  22-01-2018 15:06
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 3915
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl