Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1610/12 w Baborowie

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z dnia 14 grudnia 2016 r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

 w dniu 4 stycznia 2018 r.

OGŁASZA I USTNY PRZETARG OGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 1610/12 o pow. 0,2074 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów. Wg ewidencji gruntów działka nr 1610/12 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka nr 1610/12 w Baborowie objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. i oznaczona  jest symbolem 15 BA–RI i stanowi grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16.630,00 zł. Wadium wynosi 1.670,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 roku o godz. 9:30 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny (wąski) kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: 1236, 1198, 1199, 1192, 1191, 1190, 1187, 1186, 1189, 1188, 1185, 1183, 1184, 1158/1, 1158/2, 1193, 1170, 1169, 1181/1, 1173/2, 1162, 1161, 1218, 1217, 1157/2, 1216/2, 1507 i 384/2.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.14.30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 30 stycznia 2018 r.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 31 stycznia 2018 r. Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

                                                                                         Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                           mgr Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 04-01-2018 14:02
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 04-01-2018 14:44
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 04-01-2018
 • Ilość wyświetleń: 314
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3187/753/ogloszenie-o-i-przetargu-ustnym-ograniczonym-dzialka-nr-161012-w-baborowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 04-01-2018 14:02
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 04-01-2018 14:44
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 04-01-2018
 • Ilość wyświetleń: 314
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/3187/753/ogloszenie-o-i-przetargu-ustnym-ograniczonym-dzialka-nr-161012-w-baborowie.html
 • Data publikacji: 04-01-2018 14:02 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 04-01-2018 14:44 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 04-01-2018
 • Ilość wyświetleń: 314
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  04-01-2018, godz. 14:44:15
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  04-01-2018, godz. 14:02:45
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  04-01-2018, godz. 14:02:25
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl