Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu- lokal mieszkalny ul. Raciborska 52A w Baborowie

W dniu 20 listopada 2017 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono III ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny  przy ul. Raciborskiej 52A w Baborowie, położony w budynku na działce nr 1242/4 o pow. 0,0166 ha oraz posiadający udziały w działkach: nr 1242/5 o pow. 0,0172 ha i 1242/3 o pow. 0,0184,  które według ewidencji gruntów stanową  tereny mieszkaniowe -B, zapisane w KW OP1G/00028922/8 o powierzchni użytkowej 26,92 m2  .

Ustalone wadium wpłaciło w wymaganym terminie dwóch oferentów. Do przetargu przystąpił jeden uprawniony oferent. Osób niedopuszczonych do  przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 15.000,00 zł

Kwota wadium: 1.500,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 15.150,00zł  (słownie: piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została:  Pani Dominika Kamińska

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 5 grudnia  2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj