Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z dnia 14 grudnia 2016 r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 629/3 o pow. 0,1693 ha, obręb Baborów, ul. Polna, KW OP1G/00034192/6. Wg ewidencji gruntów działka nr 629/3 stanowi grunty orne (RIIIa). Część działki nr 629/3 objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów:

Działka nr 629/3 w Baborowie po części objęta jest „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r. i oznaczona jest symbolami 21- MNII i  stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Części działki nr 629/3 w Baborowie objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. i oznaczona  jest symbolem 8 BA –RI i stanowi tereny rolnicze.   

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

Wartość nieruchomości 24.870,00 zł. Do części nieruchomości (0,0640 ha, która objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) doliczono podatek VAT.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 27 grudnia 2017 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  5 grudnia 2017 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.
                                                                              Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                mgr Elżbieta Kielska