Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i gminy Baboróww

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147z późn. zm.) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy:

- część działki o pow. 173 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr 1401/17  zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi)
z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  26,00 zł brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku.   

- część działki o pow. 9,60 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr 1401/17  zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi) z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy.

Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  5 ,00 zł brutto miesięcznie,  płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

- część działki o pow. 100,50 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr 1401/17  zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi) z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  16,00 zł brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku.

- część działki o pow. 13,50 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr 1401/17  zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi)
z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy.

Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  7,00 zł brutto miesięcznie,  płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

- część działki o pow. 133 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr 1401/17  zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi) z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  20,00 zł brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku.

- część działki o pow. 6,25 m2 , 12,50 m2  z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr 1401/17  zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi) z przeznaczeniem pod budynki gospodarcze.

Czynsz dzierżawny dla  części  działek  wynosi –  3,50 zł,  6,50  zł brutto miesięcznie,  płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

-  część działki o pow. 346 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr 1401/17  zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi) z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  52,00 zł brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku.

Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obszar obejmujący działkę nr 1401/17, oznaczony symbolem 7-MWII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

Dopuszcza się:

a)usług, handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

b)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c)ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place dla ruchu pojazdów,

d)zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

e)obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,

f)garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2,

g)budynki gospodarcze,  rozbudowę istniejących usług związanych z obsługą pojazdów mechanicznych

- działkę  o pow. 0,0500 ha oznaczoną  w ewidencji gruntów jako działka  nr  216  zapisaną w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021226/0 położoną w Dziećmarowie, oznaczoną jako  zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Czynsz dzierżawny dla  działki   wynosi – 75,00 zł brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września  każdego roku.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres  do 3 lat.  

Zgodnie ze Studium - Teren obejmujący działkę nr 216 oznaczony symbolem 6DZ-MNUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu 6DZ-MNUI

Zabudowa mieszkaniowo – usługowa obejmująca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

Funkcja usługowa obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, rekreacji, sportu, biura, gabinety.

- część działki  o pow. 0,32 ha oznaczoną  w ewidencji gruntów jako działka  nr  168  zapisaną w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021229/1 położonej w Rakowie , oznaczoną jako  grunty orne (R-IIIa, R-II)  z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

Czynsz dzierżawny dla  działki   wynosi – 80,00 zł brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września  każdego roku.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres  do 3 lat.  

Zgodnie ze Studium teren obejmujący działkę nr 168 w Rakowie, oznaczony symbolem 9RA-RI, stanowi tereny rolnicze.  

- część działki o pow. 80 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr 1610/6  zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Krzyżowej, oznaczonej jako zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  12,00 zł brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Zgodnie z Planem - obszar obejmujący działkę nr 1610/6 w Baborowie, oznaczony symbolem 12-ZNI stanowi tereny trwałych użytków zielonych obejmujących: łąki, pastwiska.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 2 listopada 2017r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.