Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal dla najemcy przy ul. Moniuszki 15/4

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o  pow. 51,86 m2  położony na poddaszu  budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, jednoklatkowego w Baborowie, przy ul. Moniuszki 15/4.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : „przechodnia” kuchnia, dwa  pokoje, w tym  jeden z oddzielnym  wejściem z klatki schodowej, łazienka z wc, przedpokój, spiżarka. Lokal nie posiada balkonu ani loggii.  

Do lokalu przynależy komórka gospodarcza  o powierzchni użytkowej 5,28m2

Cena lokalu  wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu  działki  wynosi 44.280 zł.  

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 554/3  o pow. 0,0528 ha zapisanej w KW OP1G/000259532/6.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego  obszar
w granicach administracyjnych miasta Baborów”  uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. teren obejmujący działkę 554/3  w Baborowie, oznaczony jest symbolem 22-MWII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Z dniem 16 listopada 2017r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 26 października 2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety.