Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52A

W dniu  11 września 2017  roku  o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego  stanowiącego własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny o pow. 26,92 m2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52A położony na działce oznaczonej w ewidencji pod  numerem 1242/4 o pow. 0,0166 ha w KW OP1G/00028922/8, która w ewidencji  gruntów stanowi tereny mieszkaniowe(B).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 18.000 zł

Kwota wadium: 1800,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 28 września  2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj