Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KOMUNIKAT o zmianie nazwy ulicy w mieście Baborów

Burmistrz Gminy Baborów zawiadamia właścicieli nieruchomości i mieszkańców, że od dnia 24 września 2017 r. ulegnie zmianie dotychczasowa nazwa ulicy: Dąbrowszczaków w Baborowie na ulicę o nazwie Ratuszowa, na podstawie Uchwały Nr XXV-274/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Ponadto informujemy, że zgodnie art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.z 2016 r. poz.744) zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Jednak należy pamiętać o obowiązkowej wymianie tabliczki z numerem budynku zawierającą starą nazwę ulicy.

W związku ze zmianą, mieszkańcy w/w ulicy powinni powiadomić następujące podmioty:

Urząd Skarbowy - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 lub zgłosić zmianę adresu przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym (poprzez wpisanie nowego adresu w deklaracji bądź rozliczeniu);

CEIDG - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) poprzez złożenie w dowolnym urzędzie gminy wniosku CEIDG – 1 o zmianę wpisu, tj. miejsca zamieszkania, zameldowania, adresu do korespondencji, miejsca wykonywania działalności oraz innych danych, które zawierają dotychczasowy adres. Wszelkie czynności dokonywane w CEIDG są bezpłatne;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na właściwych formularzach lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS. Właściwą do rozpatrzenia wniosku jest jednostka, która przyznała i wypłaca świadczenie;

Dostawca energii elektrycznej –zmianę danych adresowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy energii elektrycznej wniosku lub w dowolnej formie pisemnej na adres dostawcy;

Dostawca gazu ziemnego – zmianę danych adresowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy gazu ziemnego wniosku lub w dowolnej formie pisemnej na adres dostawcy;

Opłata za gospodarowanie odpadami – Urząd Miejski w Baborowie zmianę adresu naniesie z urzędu, nie ma konieczności składania korekty deklaracji;

Operatorzy telekomunikacyjni – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania po uprzedniej konsultacji z biurem obsługi klienta danego operatora;

Banki – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania osobiście w siedzibie banku bądź w formie pisemnej.

 

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska