Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenia miasta Baborów - dz. nr 53/12 ( po ogródkach działkowych)

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy działkę o pow. 3,4456 ha położoną w Baborowie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka  nr 53/12  zapisaną w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 jako rola kl. IIIa i kl.II   z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej  3 lat.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r, poniższy teren obejmujący działkę 53/12  oznaczony  symbolem 1-ZDI i stanowi tereny ogródków działkowych.

Czynsz dzierżawny wynosi dla działki nr  53/12  –  2500,00 zł brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września  każdego roku.

Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 12 września 2017r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.