Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Kozielskiej 8/2 w Baborowie

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o  pow. 87,50 m2  na parterze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Kozielskiej 8/2.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : trzy pokoje,  dwie kuchnie, łazienka z wc, dwa przedpokoje.  Lokal nie posiada balkonu ani loggii.  

Do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. użytkowej 3,30m2 i 5,50 m2  oraz dwie komórki   gospodarcze o powierzchni użytkowej 5,70m2 każda.

Cena lokalu  wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie własności gruntu działki  wynosi 94.880,00 zł.

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działkach Nr 357/5 i nr 357/7 o łącznej powierzchni 0.1158 ha  zapisanej w KW OP1G/00000030419/6.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku,  poniższy  teren zlokalizowany w Baborowie ma następujące przeznaczenie:

Obszar obejmujący działki nr 357/5 i 357/7, oznaczony symbolem 8-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Z dniem 29 września 2017r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 8 września 2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety.