Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1610/8 w Baborowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z dnia 14 grudnia 2016 r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1610/8 o pow. 0,0157 ha, obręb Baborów, KW OP1G/00021222/2. Wg ewidencji gruntów działka nr 1610/8 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1610/8 w miejscowości Baborów oznaczony jest  symbolem 12–ZNI, to tereny trwałych użytków zielonych obejmujących: łąki, pastwiska.

Dopuszcza się:

a)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym urządzenia melioracji wodnej, przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe

b) dojścia piesze, dojazdy, ulice wewnętrzne, ścieżki rowerowe, spacerowe

c) obiekty małej architektury.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na zagospodarowanie nieruchomości przyległej, na rzecz właściciela  sąsiedniej nieruchomości

 Wartość nieruchomości 8 600,00 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 27 września 2017 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  6 września 2017 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.