Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1278 położonej w Baborowie

            Baborów, 2017-08-16

       

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 7 sierpnia 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1278 o powierzchni 0,0710 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 16.490,00 zł

Kwota wadium: 1.650,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 16.660,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych brutto).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Wiesław Mucha.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 23 sierpnia 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

  Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj