Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci nr 72/1 w Rakowie

W dniu  29 czerwca 2017  roku  o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość zabudowana położona w Rakowie 11, oznaczona w ewidencji  jako działka 72/1 o powierzchni 0,1000 ha,  która według ewidencji gruntów stanowi grunty orne zabudowane(Br), zapisana w KW  OP1G/00021229/1.

Do przetargu dopuszczono dwie osoby, które w wymaganym terminie wpłaciły ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 14.264,00 zł

Kwota wadium: 1430,00 zł

Najwyższa cena  osiągnięta w przetargu wyniosła: 22.000,00  . ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Joanna Nowak.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia
14 lipca 2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

 Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj