Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VIII nabór- 2017

KGO.042.1.2017                                                                                                                                                 Baborów, dnia 29.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO.

 

Burmistrz Gminy Baborów, mając na uwadze art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) zaprasza do składania ofert na wykonanie następującego zamówienia:

,,Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów”-
VIII nabór- 2017 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Baborów w roku 2017.

 

Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a 48-120 Baborów

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących budynki mieszkalne i gospodarcze na terenie Gminy Baborów. Szacunkowa wielkość powierzchni dachów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo – cementowych
do demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisko odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około 2919,00 m2 (dwa tysiące dziewięćset dziewiętnaście metrów kwadratowych) w tym około 1380,00 m² wymaga transportu i utylizacji, a około 1539,00 m² wymaga demontażu, transportu i utylizacji.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości (wraz z danymi osób), na których będzie dokonany demontaż pokryć dachowych wraz z odbiorem płyt azbestowo – cementowych, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 21 września 2017 r.

3. Po każdym dokonanym demontażu wraz z unieszkodliwianiem, wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (w metrach oraz wagowo) oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu, zebrania i transportu wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace objęte przedmiotem umowy. Termin demontażu, zebrania i transportu wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 21 września 2017 r. O ustalonych terminach i o przeprowadzonych pracach Wykonawca powinien na bieżąco informować Urząd Miejski w Baborowie.

Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia harmonogramu prac na poszczególnych nieruchomościach i dostarczenia go Zamawiającemu w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

5. Przed złożeniem oferty, celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia, konieczne jest dokonanie wizji lokalnej w terenie na nieruchomościach obejmujących przedmiot zamówienia.

6. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

Sposób obliczenia ceny:

 Cena dla celów porównania oferty zostanie obliczona wg złożonego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Termin i miejsce wykonania zlecenia:

Od podpisania umowy do dnia 21 września 2017 r., Gmina Baborów wraz z dostarczeniem dokumentów rozliczeniowych do dnia 28.09.2017 r.

Osoba do kontaktu: Adrian Medyński – tel.: (077) 403 69 24.

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie  pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
 2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Do dnia 05 lipiec 2017 r. do godziny 15:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, pod adresem: 48-120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, lub fax-em na nr (077) 403 69 28 lub na email: um@baborow.pl

 

Warunki udziału Wykonawcy:

 1. Oferta powinna zawierać:
  1. wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
  2. parafowany projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
  3. wypełniony Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
  4. załączoną kopię dokumentów – stosowne zezwolenia Wykonawcy na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, tj.

- decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydane przez właściwy organ (w tym zawierającymi azbest);

- zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987);

- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987) lub przez wykonawcę, który został wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987) - zaświadczenie o wpisie.

 1. kopię umowy z zakładem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;
 2. kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji;
 1. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA!

Podana wielkość powierzchni dachu zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez właścicieli nieruchomości składających deklaracje oraz firmę wykonującą inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy. W celu weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów zawierających azbest zaleca się dokonanie wizji w miejscach określonych w załączniku Nr 4.

Uwagi końcowe:

Gmina Baborów przystąpi do realizacji zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

Aktualnie po złożeniu wniosku do WFOŚiGW w Opolu Gmina Baborów została zakwalifikowana do realizacji zadania, Zamawiający zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane przez w/w fundusz.

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

Elżbieta Kielska

 

DOCzal-1oferta-azbest.doc (35,50KB)
DOCzal-2-umowa.doc (90,00KB)
XLSzal3-do-oferty.xls (43,00KB)