Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 428 położonej w Boguchwałowie

            Baborów, 2017-06-27

   

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 19 czerwca 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, stanowiąca drogę, położona w Boguchwałowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 428 o powierzchni 0,4200 ha, która według ewidencji gruntów stanowi drogi (dr), zapisana w KW OP1G/00021227/7.  

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium oraz złożyła zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 26.180,00 zł

Kwota wadium: 2.620,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 26.450,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Rafał Pohl.  

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 4 lipca 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

    Przewodniczący Komisji Przetargowej

               Ewa Samotyj