Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- dzierżawa dz.nr 632/19 w Baborowie przy ul. Kuroczkina

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r. poz.2147 z dnia 14 grudnia 2016r.)) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na dzierżawę działki nr 632/19 o pow. 0,8949 ha w Baborowie przy ul. Kuroczkina zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r, poniższy teren obejmujący działkę 632/19  oznaczony  symbolem 6-UP,UKII ma przeznaczenie :teren zabudowy usługowej obejmującej usługi publiczne i komercyjne. Oprócz w/w usług  na terenie o symbolu 6-UP, UKII mogą być realizowane usługi z zakresu zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie  jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Nieruchomość przeznacza się  do dzierżawy  pod uprawy rolne na okres powyżej 3 lat.

Przetarg na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości odbędzie się 2 sierpnia 2017ro godzinie  9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (I piętro-pokój 18).

Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 224,00 zł., wadium wynosi 25,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem  27 lipca 2017r.( przy czym za datę  wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie spisana umowa dzierżawy przedmiotowej nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036980.

                                                                                              Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                    mgr  Elżbieta Kielska