Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 418/5 położonej w Rakowie

            Baborów, 2017-06-06          

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 29 maja 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Rakowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 418/5 o powierzchni 0,0258 ha, która według ewidencji gruntów stanowi grunty orne (RIIIa), zapisana w KW OP1G/00021229/1. 

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium oraz złożyła zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 3.675,00 zł

Kwota wadium: 370,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 3.715,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset piętnaście złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Brunon i Barbara Cyranka. 

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 13 czerwca 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów. 

          Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Ewa Samotyj