Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- lokal mieszkalny nr 52A w Baborowie przy ul. Raciborskiej

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r.,poz. 1774 z 30 października 2015r..) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

Ogłasza I  przetarg ustny  nieograniczony

Na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 52A w Baborowie przy ul. Raciborskiej  o powierzchni użytkowej 26,92 m2  położonego na parterze budynku. Na projektowany układ funkcjonalny lokalu składa się :jeden pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, kuchnia, łazienka z wc.  Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie  gospodarcze. Lokal wyposażony w instalacje wewnętrzne: przyłącz wodno-kanalizacyjny, elektryczny. Brak urządzeń łazienkowych i kuchennych.

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1242/4  o pow. 0,0166 ha oraz posiada udziały  w dzialkach nr 1242/5 o pow.0,0172 ha  i 1242/3 o pow. 0,0184 ha zapisanych w KW OP1G/00028922/8.

Działki nr 1242/4, 1242/5, 1242/3 położone są na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem 5-MWI, który stanowi tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Na terenie,o którym mowa dopuszcza się: usługi, handlu, rzemiosła w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Funkcja usługowa z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia, a także biura i gabinety.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22.980,00 zł. Wadium wynosi 2.300,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się 29  czerwca 2017r. o godz.9:30 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego  w Baborowie.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do 23 czerwca 2017r.   ( przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od  daty  rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  w drodze przetargu nie stawi się bez  usprawiedliwienia  w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 pod nr tel. 77/4036980.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód  prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.