Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka zabudowana budynkiem w Rakowie 11

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r.,poz. 2147 z dnia  14 grudnia  2016r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

Ogłasza I  przetarg ustny  nieograniczony

Na sprzedaż działki nr 72/1 o powierzchni 0,1000ha położonej  w Rakowie 11, zabudowanej budynkiem, którego stopień zużycia technicznego kwalifikuje do remontu kapitalnego lub rozbiórki, zapisanej w KW OP1G/00021229/1, która w ewidencji gruntów stanowi  grunty rolne zabudowane –Br.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. teren obejmujący działkę  Nr 72/1 zlokalizowany na terenie sołectwa Raków zgodnie ze „Studium” oznaczony jest symbolem 5 RA-MNUI i stanowi  tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14.264,00 zł. Wadium wynosi 1430,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu  29 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej  na    I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego
w Baborowie.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium  na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 23 czerwca 2017r. ( przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036980.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i  nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.