Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- częsci dz. na ul. Raciborskiej i Kolejowej w Baborowie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz.2147) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy na okres do lat trzech następujące nieruchomości w Baborowie:

- część działki o pow. 12 m2 z działki nr 1242/6 położonej w Baborowie przy ul. Raciborskiej
z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy, wg ewidencji gruntów stanowiąca grunty zabudowane i zurbanizowane – tereny mieszkaniowe(B), grunty orne kl. III a (R) zapisanej
w KW Nr OP1G/00021222/2.

Czynsz dzierżawny dla w/w części działki  wynosi  - 6,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

- część działki o pow. 33 m2 z działki nr 1242/6 położonej w Baborowie przy ul. Raciborskiej
z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, wg ewidencji gruntów stanowiąca grunty zabudowane i zurbanizowane – tereny mieszkaniowe(B), grunty orne kl. III a(R) zapisanej
w KW Nr OP1G/00021222/2.

Czynsz dzierżawny dla w/w części działki  wynosi  - 5,00 zł. brutto miesięcznie, płatny z góry  do 30 września każdego roku.

- część działki o pow. 15,60 m2 z działki nr 1242/6 płożonej w Baborowie przy ul. Raciborskiej z przeznaczeniem  pod garaż, wg ewidencji gruntów stanowiąca grunty zabudowane i zurbanizowane – tereny mieszkaniowe(B), grunty orne kl. III a (R)  zapisanej
w KW Nr OP1G/00021222/2.

Czynsz dzierżawny dla w/w części działki  wynosi  - 8,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia  30 dnia każdego miesiąca.

Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Po części działka nr 1242/6 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego : Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze- adaptacja  stanu istniejącego. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI: Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

- działka nr 632/36  o pow. 30 m 2 położona  przy ul. Kolejowej w Baborowie
z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, wg ewidencji gruntów stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 5 zł brutto, płatny z góry  do 30 września każdego roku.

Obszar obejmujący działkę nr 632/36, oznaczony symbolem 4-MWI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1.1.1.Dopuszcza się:

a) funkcję usługową z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia,
a także biura i gabinety,  w parterach nowo – realizowanych budynków mieszkalnych, jeśli obejmuje ona nie mniej niż 70% powierzchni użytkowej parteru budynków mieszkalnych;

b) lokalizację wolno stojących obiektów usługowych z zakresu funkcji wymienionej w lit.a,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

e) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

f) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,

g) garaże, budynki gospodarcze.

Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów powoduje  zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 20 czerwca 2017r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl.